ඉන්දිය නවසිලන්ත තරගයේ ඉරනම

0
1611

ඉන්දිය නවසිලන්ත තරගයේ ඉරනම හරි අපුරුවට විසදුනා කවුරු කවුරුත් කතා කරන කොලිට නම් මේ තරගයෙදිත කරකියා ගන්න දෙයක් නැති වුණා.අද තරගයෙදිනම් කෝලිගේ ඉරණම විසදුවේ සවුති.කින් කෝලි කියන අයටනම් මේ විඩියෝ එක දකිනකොට ගොඩා…ක් රිදෙයි

Live TV Cricket