බිත්තර ඔම්ලට් මාළුව

0
159

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

බිත්තර ගෙඩි 10 ක්

ගම්මිරිස් කුඩු

ග්‍රෑම් 10 ක්

උළුහාල් ග්‍රෑම් 5 ක්

මිරිස් කුඩු ග්‍රෑම් 10 ක්

කහ කුඩු ග්‍රෑම් 5 ක්

පොල්කිරි කෝප්ප 2 ක්

රස අනුව ලුණු

ලූනු සහ අමු මිරිස් ග්‍රෑම් 250 ක්

සාදන ක්‍රමය

පළමුව බිත්තර ටික තම්බා භාජනයකට දමන්න. ගම්මිරිස් කුඩු, ලුණු, කහ දමා වණ්ඩුවෙන් තම්බා ගන්න. විනාඩි 20 ක් පමණ තම්බා ගෙන කෑලිවලට කපා ගන්න. පොල්කිරි ළිප තබා රතුලූනු, අමු මිරිස්, කහ කුඩු, ලුණු, උළු හාල් දමන්න. කිරි ටික හොඳින් රත්වූවාට පසුව බිත්තර කෑලි දමා විනාඩි 5 කින් ආහාරයට ගන්න.

Live TV Cricket